ขนาดไหนจึงจะเรียกว่าน้ำเสีย

เคยสงสัยกันหรือไม่ว่าคำว่า “น้ำเสีย” ที่เรารับรู้กันนั้น ใช้หลักเกณฑ์อะไรเป็นเกณฑ์ในการวัดกัน  จริง ๆ แล้วน้ำเสียตามความหมายทั่วไปนั้น คือ น้ำที่ปนเปื้อนสารเคมี สิ่งสกปรก หรือสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ อาทิเช่น  ผงซักฟอก สบู่ ไขมัน เชื้อโรค หรือสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ รวมทั้งอุจาระ ปัสสาวะจากบ้านเรือนหรือที่พักอาศัยของเรานั่นเอง

ขนาดไหนจึงจะเรียกว่าน้ำเสีย

                โดยน้ำที่จะถือว่าเป็นน้ำเสียได้นั้น จะต้องเป็นน้ำที่ปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจนไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไป โดยน้ำเสียนั้นสามารถแบ่งประเภทตามแหล่งที่มาหรือแหล่งกำเนิดของน้ำเสียได้เป็นประเภทใหญ่ ๆ 2 ประเภท คือ น้ำเสียจากแหล่งชุมชน และน้ำเสียจากระบบอุตสาหกรรม

น้ำเสียจากแหล่งชุมชนนั้น  มักเป็นน้ำเสียที่เกิดจากการใช้งานในที่พักอาศัย (เช่น บ้านเรือน หอพัก คอนโด ฯลฯ),บริษัทเอกชนหรือสถานที่ราชการต่าง ๆ ,โรงพยาบาล,ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดยน้ำเสียประเภทนี้มักไหลลงสู่คูคลองหรือท่อระบายน้ำในสัดส่วน 75 % ของน้ำเสียทั้งหมด

น้ำเสียจากระบบอุตสาหกรรม มีแหล่งที่มาจากกระบวนการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งน้ำเสียจากแหล่งนี้มักจะมีสัดส่วนน้อยกว่าน้ำเสียที่มาจากแหล่งชุมชน แต่มีความเป็นพิษและอันตรายมากกว่าเนื่องจากมักปนเปื้อนสารเคมีที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรม

ประเทศไทยในปัจจุบันยังขาดระบบการจัดการน้ำเสียที่ดีทำให้น้ำเสียจากแหล่งที่มาทั้งสองแห่งนั้นหลุดรั่วปนเปื้อนในแหล่งน้ำสาธารณะ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยทั้งในทางตรงและทางอ้อม ทางออกที่ดีที่สุดคือการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาอย่างบูรณาการและเป็นระบบโดยไม่หวังพึ่งกระบวนการจัดการของภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวเหมือนเช่นในปัจจุบัน

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *